Home
Up
NYTT
Historik
Metoder
Bokning standardrutter
Bokning nattrutter
Indikatorer
Publikationer
Länkar
Koordinatörer
Vill du vara med?
Kontakta oss
Blanketter
Årsrapporter
Vanliga frågor

 

Svensk Fågeltaxering

 - kombinerade trender från standard- och punktrutterna

 

Diagrammen nedan visar hur bestånden av 196 olika arter/raser varierat i antal i Sverige under såväl häckningstid som vintertid perioden 1975-2013 (39 år). Data kommer från sommarpunktrutterna (röd linje), standardrutterna (svart linje) och vinterpunktrutterna (blå linje). För många arter finns bara trender från ett eller två av systemen.

Indexvärdena anger beståndsnivån i förhållande till värdet 1998 som satts till 1. Mer detaljer om hur diagrammen har beräknats och skall tolkas finns här. Notera att vi tagit med nästan alla arter som går att beräkna trender för. En del trender baseras på bara ett fåtal individer per år och dessa trender skall tolkas med försiktighet.

Data i Excel-format för alla tre programmen finns här.

Rutter från hela landet är med i punktruttsmaterialet, men huvuddelen är från södra halvan av Sverige. Därför speglar den blå och den röda kurvan främst tillståndet i södra delen av Sverige. Standardrutterna är dock jämnt spridda över hela landet.

 

Storlom - Gräsand

 

Göktyta - Råka

Kricka - Svärta Kaja - Tofsmes
Sjöorre - Kungsörn Lappmes - Taltrast
Ormvråk - Fiskgjuse Rödvingetrast - Gräshoppsångare
Lärkfalk - Vaktel Trastsångare - Ärtsångare
Fasan - Mindre strandpipare Lövsångare - Grå flugsnappare
Fjällpipare - Rödbena Sv-v flugsnappare - Gulärla (S)
Svartsnäppa - Gråtrut Gulärla (N) - Hämpling
Fiskmås - Gök Gråsiska - Bergfink
Hökuggla - Spillkråka Gulsparv - Pilfink
 

 

Storlom - Gräsand
 

Kricka - Svärta

 

Sjöorre - Kungsörn

Ormvråk - Fiskgjuse

Lärkfalk - Vaktel

Fasan - Mindre strandpipare

Fjällpipare - Rödbena

Svartsnäppa - Gråtrut

Fiskmås - Gök
Hökuggla - Spillkråka
Göktyta - Råka
 Kaja - Tofsmes
Lappmes - Taltrast
 
Rödvingetrast -Gräshoppsångare
Trastsångare - Ärtsångare
Lövsångare - Grå flugsnappare
Sv-v flugsnappare - Gulärla (S)
 
Gulärla (N) - Hämpling
Gråsiska - Bergfink
Gulsparv - Pilfink
Åter till toppen av sidanñ